Utvald bild

Värdegrund och policies

Malmö folkhögskolas personal och styrelse har tillsammans arbetat fram en gemensam värdegrund. Vårt arbete grundar sig i statens fyra syften med stöd till folkbildningen.

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Människosyn
Solidaritet: Alla människor har rätt till trygghet, tillhörighet och gemenskap.
Utveckling: Människor skall ges möjlighet att växa och utvecklas hos oss.
Alla människors lika värde: Alla är unika och värdefulla. Vi bryr oss, ger stöd och visar olika vägar till eget ansvarstagande.

Demokrati
Delaktighet: Deltagaren skall ges möjlighet till inflytande och därmed möjlighet att medverka i demokratiska beslutsprocesser gällande sin studiesituation.
Respekt: Vi välkomnar oliktänkande men accepterar inte kränkande behandling.
Engagemang: Vi uppmuntrar till initiativ, nyfikenhet och nytänkande.

Kunskapssyn
Lärstilar: Då vi lär på olika sätt varierar vi våra undervisningsmetoder på kreativa sätt.
Lärandeprocess: Vårt undervisningsklimat är tillåtande och inbjuder till att lära sig av sina misstag.
Påverkan: Kunskap, bildning och lärande ger utveckling för både individ och samhälle.

Drogpolicy
Syfte: Denna policy gäller för samtliga kursdeltagare på Malmö folkhögskola och syftar till att skapa en drogfri arbetsmiljö/studiemiljö. Skolan värnar om en drogfri arbetsmiljö/studiemiljö för alla berörda parter. Deltagare får inte inneha, använda eller vara påverkade av droger på skolans område. Man får alltså inte vistas på skolan om man är drogpåverkad. Med droger avses alkohol, narkotika, dopingpreparat, andra preparat som inte är föreskrivna av läkare samt mediciner som påverkar dig och/eller dina kurskamraters studier negativt.

Våra riktlinjer: Alla kursdeltagare på Malmö folkhögskola är skyldiga att följa policyn i den vardagliga verksamheten på skolan men också vid annan verksamhet som bedrivs i skolans namn t.ex. vid studieresor, studiebesök, utbildningar och konferenser. Vid misstanke om bruk av droger kommer skolledningen be dig genomföra ett drogtest som skolan bekostar.

Skulle drogtestet visa att du nyttjat droger kommer du bli pausad från undervisningen tills du kan visa på rena provsvar.
Skulle du neka att genomföra skolledningens önskan om drogtest, tolkas det som att du nyttjat någon drog och du får då pausa dina studier tills du kan visa upp rena provsvar. Beroende på studieuppehållets längd kan det komma att påverka ditt studieresultat och därmed också din rätt till studiemedel och/eller annan ersättning. Vid upprepade tillfällen kan det leda till avstängning.
Rektor är ytterst ansvarig för att denna policy följs och att skolans arbetsmiljö är drogfri.

Fotopolicy
Syfte: Denna policy gäller för alla kursdeltagare på Malmö folkhögskola och syftar till att alla skall känna sig trygga och säkra på att inte hamna på bild eller film i vare sig marknadsföringssyfte eller dokumentationssyfte utan medgivande.
Bakgrund: Vid utflykter, kulturarrangemang, skolavslutningar etc, brukar vi fotografera och filma. Foton och filmer används bl.a. för att göra skolans marknadsföring mer levande, både på vår hemsida och på våra sociala medier. Våra riktlinjer: Vi vill att alla kursdeltagare fritt skall få välja om man vill vara med på bild eller inte, och därmed välja om man vill synas i skolans marknadsföring. Om du någon gång i framtiden skulle vilja återkalla ditt medgivande kontaktar du skolan. Ansvar Rektor är ytterst ansvarig för att denna policy följs.

IT och internet
Skolan har datorer, i datasal och i undervisningssalar, som får användas i undervisningen, på lunchrasten och på ledig tid så länge skolan är öppen. För att få använda datorerna krävs att man inte äter och dricker i datasalen, inte laddar ner otillåtna filer, inte laddar ner material som är rasistiskt, könsdiskriminerande, innehåller våld, pornografi eller liknande som strider mot svensk lag. Vid kursstart gås dessa regler igenom noga och avtal mellan deltagare och skola upprättas. Vid skolstart får du inloggning och genomgång av aktuella program och regler för hur datorerna får användas. Överträdelse kan leda till avstängning från skolans verksamhet.
Se mer

Hantering av personuppgifter
Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och är skapad för att
Malmö folkhögskola värnar om din integritet. Vi vill att du skall kunna känna
dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna policy förtydligar
hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta Vilka personuppgifter vi
behandlar, hur insamlingen av dessa sker och hur vi behandlar dem, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar
samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Se mer

Inlämning av uppgifter på allmän kurs
Inlämningsuppgifter är en viktig del av den pågående undervisningen.
De uppgifter som delats ut av lärarna ska vara inlämnade enligt överenskommelse.
Förhinder eller sjukdom ska meddelas till respektive lärare så att en ny
överenskommelse om inlämningsdatum kan göras. Planeringen och
genomförandet av inlämningsuppgifter är ett av kriterierna i
omdömessättningen.
Har du någon inlämningsuppgift som inte lämnats in och
vill ha med den som underlag i omdömessättningen och behörigheter, vill vi att du lämnar in den senast 4 veckor innan terminen avslutas.

Rökning
Rökning är endast tillåten på anvisad plats, vid vår entrégrind samt vid gaveln utanför Skullen. Platserna är markerade med askkoppar. Vi uppmanar dig som rökare att använda de askkoppar som finns utsatta på de platser där rökning är tillåten. På detta sätt undviker vi att röken kommer in i våra lokaler och ingen behöver utsättas för rök mot sin vilja, allt enligt svensk lag.

Textkopiering
Plagiat, kopiering eller direktöversättning av text från till exempel internet till ett eget arbete är en felaktig handling som vi på skolan ser allvarligt på. När en sådan situation upptäcks betraktas arbetet som ogjort och den berörda deltagaren får en kallelse till samtal med lärare.

Övriga villkor för vistelsen på skolan
För den gemensamma trivseln ber vi dig att du följer våra önskemål om mobilfria zoner, i undervisningssalar och i biblioteket. På Malmö folkhögskola värnar vi om vår fina miljö. Vi hjälps åt att hålla rent, snyggt, och ha ordning och reda. Varje vecka städar klasserna, allt enligt ett rullande schema, ute och i Drängstugan som är deltagarnas egen matsal för medhavd mat.

Adress

Malmö folkhögskola
Trindyxegatan 213 76
Malmö

Telefon och mail

Växel: 040-6715100
Mail: exp@malmofolkhogskola.se

Intranät

Logga in

© Malmö Folkhögskola 2021