SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer och bygger på den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer, European Qualification Framework eller EQF, vilken många europeiska länder är anslutna till. Folkhögskolans allmänna kurs ingår i den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. Det innebär att intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå ger placering i Sveriges referensram för kvalifikationer på nivå 4. (Källa: Folkbildningsrådet)

 

Lärandemål kopplat till SEQF på Malmö folkhögskola
Beskrivning av mål och läranderesultat för alla våra inriktningar (profiler) på allmän kurs uppdelad i tre delar under begreppen kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Definition av begreppen: Kunskaper: Erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskaper inom ett område (ett=a/an, inte one).

Färdigheter: Kunna utföra uppgifter och lösa problem inom ett område. Kompetenser: Kunna kombinera kunskaper och färdigheter i ett sammanhang/situation. Att utifrån externa krav och uppdragets form kunna lösa en uppgift. Inbegriper ansvar, självständighet, samarbete, reflektion och värdering av arbetet.

Allmän kurs; Akademiska spåret
Kunskaper: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera olika slags textkällor, exempelvis litteratur, film, konst och reklam. Den studerande ska känna till och förstå skillnaden mellan olika metoder för genomförande av studier, exempelvis observation, kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Den studerande uppvisar omvärldskunskaper och har en förståelse för demokratiska processer och historiska skeenden. Den studerande ska ha kunskaper om och en inblick i kulturlivet.

Färdigheter: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna strukturera, organisera och färdigställa en skriftlig uppgift med ett språk anpassat till ett akademiskt syfte. Vidare ska den kunna ta emot respons på egna och ge respons på andras uppgifter, och därefter göra bearbetningar av dem. Den studerande ska kunna följa instruktioner för att lösa en uppgift. Den studerande ska kunna göra muntliga framställningar med hjälp av digital presentationsteknik. Den studerande ska kunna ta sig an komplex litteratur med hjälp av för dem anpassade studietekniker och därefter föra diskussioner om den med anknytning till det lästa och utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även kunna söka efter och använda sig av (av dem) kritiskt granskade källor i skriftliga och muntliga arbeten.

Kompetenser: Den studerande ska känna trygghet i att söka information, både i ett givet ämne och i samhället i stort. Vidare ska den vara bekant med högskole- och universitetsvärlden och veta hur man navigerar i den. Den studerande ska kunna samarbeta i grupp och strukturera och genomföra ett grupparbete. Den ska kunna utvärdera sin egen och andras insats och reflektera över val som gjorts och hur de påverkat arbetsuppgiften och vägen dit.
Den studerande ska förstå att tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar och kan bidra till lärande enskilt och tillsammans med andra. Den studerande ska känna trygghet i att uttrycka erfarenheter, tankar och åsikter och vara medveten om att man ansvarar för det man säger. Den studerande ska vara solidarisk och ställa upp för och intressera sig för andra. Den ska även försöka sätta sig in i och förstå andras situation.
Den studerande ska kunna arbeta självständigt så väl som i grupp och fördela ansvar för uppgifter. Den studerande ska ha ett kritiskt förhållningssätt till information den möts av, både muntligt och skriftligt, och förstå vikten av att jämföra källor med varandra innan man tar ställning i en fråga. Den studerande kan och vill vara med och påverka sin livssituation och det omgivande samhället.
Den studerande ska kunna delta aktivt i kulturskapande processer.

Allmän kurs; Kreatör

Kunskaper: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa utveckling i sin egen kreativitet genom kunskaper i konstnärlig process och presentationsteknik. Den studerande känner till och kan arbeta med olika metoder för genomförande av studier, exempelvis grupparbeten, komparativa metoder, bildanalys och kreativa uppdrag.

Färdigheter: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna utveckla sin egen kreativitet genom att strukturera, organisera och använda den kreativa processen som metod. Studenten ska kunna ta sig an olika kreativa uppdrag med hjälp av för dem anpassade studietekniker. Vidare kan den ta emot respons på egna och ge respons på andras uppgifter, och därefter kunna göra bearbetningar. Den studerande ska kunna följa instruktioner för att lösa en uppgift. Studenten ska kunna göra muntliga framställningar med hjälp av olika former av presentationsteknik. Den studerande kan även söka efter och använda sig av, av dem, kritiskt granskade källor i skriftliga och muntliga arbeten.

Kompetenser: Den studerande ska känna trygghet i att söka information, både i ett givet ämne och i samhället i stort. Vidare är den bekant med olika konstnärliga uttryck och kreativa tekniker. Studenten ska kunna samarbeta i grupp och strukturera och genomföra ett grupparbete. Studenten kan utvärdera sin egen och andras insatser och reflektera över val som gjorts och hur de påverkat arbetsuppgiften och vägen dit. Studenten ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sin egen utveckling, samt ta ett socialt ansvar. Den ska kunna utveckla sin analytiska och reflekterande förmåga gällande både det konstnärliga och de samhälleliga perspektiven. Den studerande ska kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till information den möts av, både muntligt och skriftligt, och förstår vikten av att jämföra källor innan man tar ställning i en fråga. Den studerande kan och vill vara med och påverka

Allmän kurs; Aktör

Kunskaper: Efter avslutad kurs kan den studerande visa kunskaper i samhällets funktioner och hur det organiseras såväl lokalt som globalt. Den studerande har även en fördjupad förståelse för hur olika grupper, institutioner och fenomen påverkat och påverkar samhället. Den studerande får kunskaper om ideella organisationer, grupper och institutioner i lokalsamhället och de metoder de använder för att skapa en positiv samhällsutveckling. Färdigheter: Efter avslutad kurs kan den studerande arbeta och ta ansvar för grupprocesser. Driva ett projekt samt presentera med tekniska hjälpmedel och kreativa metoder. Den studerande kan utifrån texter, observationer och andra medier analysera och reflektera utifrån olika perspektiv och vetenskapliga teorier. Kompetenser: Den studerande känner trygghet i att söka information både i ett givet ämne och samhället i stort. Vidare har den studerande kompetenser i att verka som en aktiv samhällsmedborgare såväl lokalt som globalt. Den studerande kan initiera, planer, driva och slutföra projekt.

Allmän kurs; Parlör

Kunskaper: - Den studerande har breddat och fördjupat sina kunskaper om olika kulturella samhällsfenomen, samt ökat sin förståelse för den demokratiska processen. Den studerande har också nått en ökad insikt om den enskildes möjlighet att påverka sin och andras livssituation och personliga utveckling.

Färdigheter: - Utvärdera sin egen och andras arbetsinsats och resultat samt undervisningsformen. Den studerande ska kunna föreslå ändringar på ett välargumenterat sätt utifrån självinsikt/självkritiskt granskande, samt på ett konkret sätt till andra kursdeltagare. - Den studerande ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sin egen utveckling, samt ta ett socialt ansvar. - Den studerande reflekterar över vilka sätt hen lär sig bäst på.

Kompetenser: - Självständigt komma på idéer till, utforma och arbeta med ett projekt, både självständigt och tillsammans med andra, samt redovisa resultatet på ett kreativt sätt för en mindre grupp. - Motivera sitt val av projektidé och arbetssätt och ta hänsyn till andra kursdeltagare och målgruppens behov. - Efter avslutad kurs ska den studerande känna sig tryggare med att söka information, värdera information samt kritiskt granska och ifrågasätta källor.