SÄRSKILDA KURSER -
Forskningscirkeln som kunskapskälla

Kurs för doktorander (7.5 hp) och praktiker – hösten 2019

En orientering om hur forskningscirkeln kan användas som kunskapskälla inom deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan forskning bedrivas där forskare, praktiker och berörda kan delta och bidra på lika villkor i kunskapsutveckling?

Kursperiod: 2019-11-04 – 2020-01-17
Kurstillfällen i Malmö: 8-9 november, 29-30 november, 10 januari 2020
Studietakt: Motsvarande 25%. Kursen ges genom tre träffar i Malmö och självständiga studier mellan dessa tillfällen.
Studiemedel: Kursen är studiemedelsberättigad genom CSN, om du väljer att läsa den som folkhögskolekurs.
Kostnader: Kursen genomförs utan avgift men kostnad för litteratur kan tillkomma.
Anmälan till kursen: Senast 25 oktober genom att maila till Lars Holmstrand lars.holmstrand@lnu.se eller Gunilla Härnsten gunilla.harnsten@lnu.se

Kursen genomförs i samarbete mellan Malmö folkhögskola, Glokala folkhögskolan, Malmö universitet och SPARC (Swedish Participatory Action Research Community) – nationell förening för deltagarbaserad aktionsforskning http://sparc.nu/.

Målgrupp
Kursen vänder sig både till dig som är doktorand och till dig som arbetar med förändring och verksamhetsutveckling inom folkbildningen, i idéburen sektor, i offentliga organisationer eller i företag.

Förkunskaper
Kursen är öppen för alla som kan bedömas tillgodogöra sig innehållet. Kursen hålls huvudsakligen på svenska, men även inslag på engelska förekommer. Du som inte är forskarstuderande (doktorand) kan delta i kursen som en folkhögskolekurs. Vi ser deltagare med olika bakgrund som en tillgång.

Syfte
Kursen syftar till att ge en bred översikt av forskningscirkelns bakgrund och karakteristika, och att kritiskt diskutera dess användning som ett inslag i forskning. Vidare syftar kursen till att synliggöra vilka förutsättningar som krävs för att använda forskningscirkeln som en arena för kunskapsutveckling i samband med ett forskningsarbete.

Innehåll
I kursen presenteras forskningscirkelns uppkomst, dess rötter i den svenska studiecirkeltraditionen och dess användning i olika sammanhang. Forskningscirkeln relateras även till nationell och internationell deltagarbaserad aktionsforskning. Vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv belyses som en bakgrund till forskningsmetodiska överväganden i samband med forskning där cirkeln utgör en kunskapskälla.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i seminarieform som så nära som möjligt följer forskningscirkelns arbetssätt. Deltagarnas erfarenheter, ett kritiskt och självkritiskt förhållningssätt samt en konstruktiv diskussion utgör viktiga aspekter. Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen samt författande av en individuell examinationsuppgift.

Kursledning
Kursen leds av Gunilla Härnsten och Lars Holmstrand. Gunilla är professor emerita i pedagogik vid Linnéuniversitetet och Lars professor emeritus i pedagogik vid samma universitet. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med forskningscirklar och av deltagarbaserad aktionsforskning.

Litteratur
Se litteraturlista. Valda delar läses.
I huvudsak kommer de texter som ingår att göras tillgängliga inom kursen.

Intyg & högskolepoäng
Kursen är en del av SPARC:s forskarutbildning i Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser. Den som är doktorand kan vid slutförd kurs, med godkänt betyg, få 7,5 hp inskrivna vid sitt lärosäte. Övriga deltagare som slutför kursen med godkänt betyg får ett kursintyg som motsvarar 7,5 hp, och som kan omvandlas till kurspoäng om/när vederbörande blir doktorand.
Du som läser kursen som en folkhögskolekurs och deltar aktivt i kursens moment får även ett kursintyg vid kursens slut.

 

Kontaktuppgifter
Lars Holmstrand, lars.holmstrand@lnu.se, 070-239 09 68
Gunilla Härnsten, gunilla.harnsten@lnu.se, 070-556 46 63
August Nilsson, august@glokala.se, 073-6982557
Jimi Sundling, j.sundling@malmofolkhogskola.se, 076-1957127

 

Litteratur: Forskningscirkeln som kunskapskälla, 7.5 hp

Gunnarsson, Lars & Perby, Maja-Lisa 1981: Forskningscirklar – En metod i facklig kunskapsuppbyggnad. Stockholm: ALC. (120 ss)

Harrits, Kirsten & Scharnberg, Ditte 1988: Om arbejderes livshistorie – indsamling og formidling. Årbog for arbejderbevaegelsens historie. (26 ss)

Harrits, Kirsten & Scharnberg, Ditte 1989: Livshistorier i en voxenpaedagogik. Dansk paedagogisk tidskrift, No. 4, 1989. (6 ss)

Holmstrand, Lars 2008: Forskningscirklar – ett sätt att demokratisera kunskapsbildning? I: Johannisson, Bengt, Gunnarsson, Ewa & Stjernberg, Torbjörn (red): Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik. Växjö: Växjö University Press, ss 189-203. (14 ss)

Holmstrand, Lars & Härnsten, Gunilla 2003: Förutsättningar för forskningscirklar i skolan. En kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (280 ss) (Finns att ladda ner på www.sparc.nu under ”publikationer”.)

Holmstrand, Lars & Härnsten, Gunilla 2013: We make the road by walking – collective knowledge building and action. Paper for the 7th ESREA Conference on “Changing configurations of adult education in transitional times”, Berlin, September 4-7. (24 ss)

Härnsten, Gunilla 1991: Forskningscirkeln – pedagogiska perspektiv. Stockholm: LO. (90 ss)

Härnsten, Gunilla 2001: The relationship between agency and structure – some challenges for education and educational research. I: Holmstrand, Lars, Härnsten, Gunilla & Beach, Dennis (red): Deltagarorienterad pedagogisk forskning. Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, nr 224, ss 1-14. (14 ss)

Lundberg, Bertil 1997: Forskningscirklar – makt över kunskapandet. I: Forsberg, Erik & Starrin, Bengt (red): Frigörande kraft – empowerment som modell i skola, omsorg och arbetsliv. Stockholm: Gothia, ss 50-63. (14 ss)

Lundberg, Bertil & Starrin, Bengt 2001: Participatory Research – Tradition, Theory and Practice. Karlstad University Studies, 2001:1. (45 ss)

Thor, Malin & Hansson, Lars (red) 2003: Oral history 1. Teoretiska perspektiv på individuella och kollektiva möten. Växjö University Press. (75 ss)

Wicks, Patricia Gayá, Reason, Peter & Bradbury, Hilary 2008: Living Inquiry: Personal, Political and Philosophical Groundings for Action research Practice. In: Reason, Peter & Bradbury, Hilary (Eds.): The SAGE Handbook of Action Research. London: SAGE Publications, ss 15-30. (16 ss)

Övrigt: Avhandling eller motsvarande av relevans inom respektive disciplin.